سیزده59

قصه سیزده59روایتگرزندگی سیدجلال یکی ازفرماندهان زمان جنگ است که بعداز20سال که درکمابوده ازکمابیرون می آید.زمان,مکان وآدم های امروزبادورانی که سیدجلال درآن زندگی می کرده کلی تغییرکرده است.زنش فوت کرده وهمرزمانش هرکدام به گوشه ای پناه برده اند.یکی ازدوستان سیدجلال برای این که سیددچارشوک نشودتصمیم به بازسازی آن دوران می کندوسیدجلال براثریک اتفاق ازبیمارستان خارج می شودوبادیدن آنچه درجامعه امروزی می گذرددچاریک شک می شود...این فیلم به کارگردانی سامان سالورتقریباتازه اکران شده وپرویزپرستویی نقش سیدجلال رابازی می کند.تشویق

/ 1 نظر / 6 بازدید
ٍسهیل

ولی قشنگ بود.[شوخی]