همراه

درساحل دریای زندگی قدم می زدم.همه جا2ردپادیدم.جای پای من وخدا.به سخت ترین لحظه هاکه رسیدم,فقط یک جای پادیدم.گفتم:خدایامرادرسخت ترین لحظه هارهاکردی؟نداآمد:تورادرسخت ترین لحظه ها به دوش کشیدم...

/ 0 نظر / 6 بازدید