الهی !

الهی ! هرچه فکر می کنم غرق در گناهم.از کدامین گناه توبه کنم.ولی میدانم که تو، توبه پذیری، تو مهربان ترین مهربانانی.

فکر کردم که چرا شهادت نصیبم نمی گردد ، دریافتم که باید نیت خروج از دنیا را داشته باشم.از دنیا بریدم تا به معبود بپیوندم.

باید از دنیا برید تا به معبود پیوست...

                                                       معلم شهید « حسین اسدی »

/ 0 نظر / 16 بازدید