شاه عرب

علی آن شیرخداشاه عرب/الفتی داشته بااین دل شب/

شب زاسرارعلی آگاه است/دل شب محرم سرالله است/

فجرتاسینه آفاق شکافت/چشم بیدارعلی خفته نیافت/

ناشناسی که به تاریکی شب/می بردشام یتیمان عرب/

عشقبازی که هم آغوش خطر/خفت درخوابگه پیغمبر/

آن دم صبح قیامت تاثیر/حلقه درشدازاودامن گیر/

دست دردامن مولازددر/که علی بگذروازمامگذر/

شبروان مست ولای توعلی/جان عالم به فدای توعلی

/ 1 نظر / 18 بازدید
مانی

خیلی قشنگه دست شاعرش دردنکنه.وبلاگتون رورونق بخشید.شهریاربوددیگه؟