اسیر

خداقناری وکلاغ رایک جورآفرید.قناری اعتراض کردوزیباشد.کلاغ راضی به رضای خداشد.حالاقناری توقفس اسیره وکلاغ آزاد...اوه

/ 0 نظر / 6 بازدید