جهان راادامه می دهیم

امانت خدابرزمین مانده بود.آدمیان می گذشتندبی هیچ باری برشانه هایشان.

خداپیامبری فرستادتابه یادشان بیاوردقول نخستین وبیعت اولین را.

پیامبرگفت:ای آدمیان ای آدمیان.این امانت ازآن شماست.بردوشش کشید.این همان

است که زمین وآسمان راتوان بردوش کشیدنش نیست.پس به یادآوریدانسان راو

دشواری اش را.اماکسی به یادنیاورد.

پیامبرگفت:عشق است.عشق است.عشق است که برزمین مانده است.

مجال اندک است وفرصت کوتاه.

شتاب کنیدوگرنه نوبت عاشقی می گذرد.اماکسی به عشق نیندیشید.

پیامبرگفت:آنچه نامش زندگی است نه خیال است ونه بازی.امتحان است.

وتنهاپاسخ به آزمون زندگی زیستن است.زیستن.

اماکسی آزمون زندگی راپاسخ نگفت.

ودراین میان کودکی که تازه پابه جهان گذاشته بودبالبخندی پیامبرراپاسخ گفت.

زیراپیمانش راباخدابه یادمی آورد.

آنگاه خداگفت:به پاس لبخندکودکی جهان راادامه می دهیم.(عرفان نظرآهاری) 

/ 3 نظر / 5 بازدید
مرتضی

سلام..... خیلی مطلب جالب و زیبایی بود....... یا علی[گل]

منتظران مهدی(عج)

ممنون با همون اسم وبلاگ که به اسم نامی مبارک حضرت مهدی است امام دوازدهم عج الله لطفا لینک کنید خدا اجرتان بدهد.

یامولا (ساقی کوثر)

یْتَ شِعْری أیْنَ اسْتَقَرَّت بِکَ النّوی بَل أیُّ أرْضٍ تُقِلُّکَ أوْ ثَری أبِرَضْوی أوْ غَیْرَها أمْ ذی طُوی کاش می دانستم که کجا دلها به ظهور و آرام و قرار خواهد یافت، در کدامین سرزمین اقامت داری؟ در سرزمین «رضوی» یا غیر آن؟ یا در دیار «ذی طوی» متمکّن گردیده ای؟ یا مولای یا صاحب الزمان...