پرسش های شرعی

سوال:تقلیدازمدلهای غربی درکوتاه کردن موچه حکمی دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای:معیارحرمت دراین مواردشبیه شدن به دشمنان اسلام وترویج فرهنگ آنهاست واین موضوع باتوجه به کشورهاوزمانهاواشخاص مختلف فرق می کندواین امرمختص به غرب نمیباشد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:اگرمنشافسادی نباشداشکالی ندارد

سوال:عده ای همراه باتبلیغات فرهنگی دشمن درروزنامه هاوسخنرانی هایشان میگویندچادرمشکی برای بانوان مکروه است وبایدپوشش جدیدمانندمانتووکت ودامن بارنگهای متنوع جایگزین چادرمشکی شود.آیاچنین حرف واقدامی صحیح است یانه؟

حضرت آیت الله خامنه ای:این صحبت صحیح نیست وبهترین حجاب پوشش چادروچادرسیاه هم بی اشکال است وکراهت ندارد

سوال:بلندگذاشتن بیش ازحدناخنهای دست که علاوه برمناغات داشتن بااصول بهداشتی نوعی تقلیدازبیگانگان محسوب می گرددچه حکمی دارد؟

حضرت آیت الله صافی:به عنوان تقلیدازبیگانگانوتشبیه به آنهاجایزنیست.

سوال:انداختن زنجیرتوسط مردان چه حکمی دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای:اگرزنجیرازطلاباشدیاازچیزهایی باشدکه استفاده ازآنهامخصوص زنان است انداختن آن برای مردان جایزنیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:درصورتی که ازجنس طلانباشداشکالی ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی:اگرطلاباشدجایزنیست وغیرازآن فی نفسه اشکال ندارد.

سوال:آیاموسیقی سنتی حرام است؟

حضرت آیت الله سیستانی:اگرلهوی ومناسب بامجالس لهووفجوراست حرام است.

حضرت آیت الله خامنه ای:چیزی که ازنظرعرف موسیقی لهوی مناسب بامجالس لهوومعصیت محسوب شودبه طورمطلق حرام است ودراین موردفرقی بین موسیقی ایرانی وغیرایرانی وموسیقی سنتی وغیرآن نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:کلیه صداهاوآهنگ هایی که مناسب مجالس لهووفساداست حرام وغیرآن حلال است وتشخیص آن بامراجعه به اهل عرف خواهدبود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ٍسینا

خیلی ممنون.کمک کرد.[تایید]