درموردسریال(سقوط یک فرشته)

این سریال کاری ازگروه اجتماعی شبکه1سیمامی باشدکه درشبهای ماه مبارک رمضان ساعت22:30پخش می شود.این سریال به نقش دودختردرخانواده مذهبی می پردازدودراین چندقسمت به نظرمی رسدکه نقش مادرپررنگ ترایفاشده است چون فاطمه منطقی تروحرف شنوترازسارااست.ساراکه باپدرش زندگی می کندماجراجووخام است.البته اینکه سعی شده فرزندباحجاب ومذهبی ازپدرش پنهان کاری کندوهمین طورپدر نسبت به کارفرزندتااین اندازه بی خبرباشدامری جذاب نیست ودورازذهن است.امیداست که تاپایان سریال ازفرزندان خانواده مذهبی ذهنیت خوبی ساخته شود.

/ 3 نظر / 12 بازدید
رویا

راست می گی.داره بدترهم میشه.[اوغ]

خان عمو

آره خب ولی باسریالهای دیگه یه فرقی هم داره.چندوقت بودفیلمی راوی نداشت[تایید]

مو ش موشک

[متفکر][خواب][خداحافظ]