ماه رمضان لحظه نزدیک شدن به وصال الهی

نیایشهای شب زنده داران وبیداردلان مونس شبهای ماه رمضان است وخلوت شکن تاریکیها.ماه رمضان ماهیست که تورابه زیباترین معنویات می آرایدوبه ضیافت رستگاری وآمرزش دعوت می کندتاآنچه ازخوددرآیینه حقیقت نمای آخرت می نگری آهی ازسرشرم وافسوس غفلتها نباشدبلکه لبخندی راستین وپرافتخارباشدکه بافروخوردن شراره های حسادت ازفرونشاندن مشعل های شعله ورگناه وزیادبودن زخم خونین غیبت هاست.اگردریای طوفان زده قلبت بخشش ساحل راندیده همین دم راغنیمت بشماروبه پیشوازش بروتاازبرکت وجوداین ماه عزیزروح غبارگرفته ودنیازده ات جلایابد.

(مجله شهرزاد) 

/ 1 نظر / 11 بازدید
فاطمه

ناردانه جان موفق باشی[ماچ]