کنیز

ابوعلی خیزرانی می گویدزنی راکه خدمتگزارم بودبه امام حسن عسکری(ع)هدیه کردم.اوبرای من گفت:هنگامی که حضرت مهدی(ع)متولدشد,نوردرخشانی ازآن حضرت ساطع شدوبه آسمان رفت وپرندگان بسیارزیباوسفیدرنگی رادیدم که ازآسمان فرودآمدندوبال وپرشان رابرسروروی آن مواودکشیدندوسپس به پروازدرآمدند.من این جریان رابه حضرت امام عسکری(ع)خبردادم.حضرت درحالی که تبسم می کردندفرمودند:آنهافرشتگان آسمانها بودندکه درموقع ظهوراین طفل یاوران اوخواهندبود.آنهاآمده بودندبه وی تبریک گویند.

/ 0 نظر / 6 بازدید