شبکه شما/جام جم

این شبکه هم فیلم وهم برنامه های مستندتمام استانهارامثل مازندران,اصفهان,آذربایجان هم غربی هم شرقی,اهوازو...راپخش می کندوامیدواریم که دراین راه موفق که هستندموفق ترباشند.شبکه جام جم هم سعی می کندتکرارهمه فیلم هایی که دیدیم مثل سه دونگ سه دونگ شب قبل وستایش در2شماره پیش راپخش می کندامادرهنرتکرارفیلم شبکه11حرف اول رامی زند.راستی شبکه جام جم زیرنویس هم داره!مژه

/ 0 نظر / 10 بازدید