داراوسارا

هنگام جنگ دادیم صدهاهزاردارا/شدکوچه های ایران مشکین زاشک سارا/

سارالباس پوشیدباجبهه هاعجین شد/درفکه وشلمچه دارابه روی مین شد/

چندین هزاردارابسته به سرسربند/یاتکه تکه گشتندیاکه اسیرودربند/

سارای دیگری درمهران شده شهیده/داراکجاست؟اودراروندآرمیده/

دوخته هزارساراچشمی به حلقه در/ازیک طرف ودیگرچشمی زخون دل تر/

ساراسوال می کردداراکجاست اکنون/دیدندشعله هارادرسنگرش به مجنون/

خون گلوی داراآب حیات دین است/روحش به عرش وجسمش مفقوددرزمین است/

درآن زمانه رفتندصدهاهزاردارا/دراین زمانه گشتندده هاهزار(دارا)

هنگام جنگ داراگشته اسیرودربند/دارای این زمان بابنزش رودبه دربند/

دارای آن زمانه بی سردرون کرخه/سارای این زمانه درکوچه بادوچرخه/

درآن زمانه ساراباجبهه هاعجین شد/دراین زمانه ناگه چادرلباس جین شد/

باچفیه ای که گلگون ازخون صدچوداراست/ساراخودازبرای جلب نظربیاراست/

آن مقنعه ورافتاد,جایش فوکل درآمد/سارابه قول دشمن ازاملی درآمد/

داراوگوشواره حقاکه شرم دارد/دردستهایش امروزاوبندچرم دارد/

باخون وچنگ ودندان دشمن زخانه راندیم/امابه ماهواره تاخانه اش کشاندیم/

یارب توشاهدی براعمالمان یکایک/بدم المظلوم یاالله عجل فرجه ولیک/

جای شهیداسم خواننده روی دیوار/آنهابه جبهه رفتنداینهاشدندطلبکار!!! 

/ 1 نظر / 9 بازدید
نازگل

سلام.واقعاعالی بودفقط شاعرش کیه؟[عینک]