شهید

قنوادختررشیدهجری ازیاران امام صادق(ع)دختربزرگمردیست که درراه دوستی امیرالمومنین(ع)به طرزدلخراشی به شهادت رسید.قنواهنگام ورودپدرش به نزدعبیدالله شاهدقطع دودست ودوپای پدرخودبود.وی به کمک دیگران بدن نیمه جان پدرش راازدارالعماره بیرون آوردوبه خانه منتقل کرد.روزی قنوابه پدرش گفتکپدرجان چرااین همه خودرابه رنج ومشقت عبادت می اندازی؟پدردرجواب گفت:پس ازماگروهی خواهندآمدکه بینش دینی وایمانشان ازماکه این همه خودرابه زحمت عبادت انداخته ایم بیشتراست.قنوابه برکت حضرت مهدی(ع)زنده خواهدشد.   

/ 0 نظر / 6 بازدید