شعری به مناسبت لیالی قدر

بسم الله وسلام!

ای مهربان امام!مولای دلشکسته نیرنگ کوفیان!

تقویم روزگار...مارابه شامگاه شکفتن رسانده است.

کاری کن ای بزرگ...فرصت گذشت وجزشب دیگرنمانده است.

بیزارم ازخودم...وقتی اسیرعقل...درآخرالزمان...

درگردباداین همه عرفان ناشناس...

بین هجوم میش نمایان خوش لباس...

این گرگ های تشنه خون عقیده ام/آواره مانده ام/

درمرزانتخاب/بیچاره مانده ام/ای مهربان پدر!بیزارم ازخودم...

وقتی تگرگ نفس پریشان ووسوسه...باغ دل مرا...

پیوسته وهمیشه لگدکوب می کند...حال مرادعای شماخوب می کند...

شعرازسیدمحمدسادات اخوین

/ 1 نظر / 6 بازدید
زلیخا

واقعاناردانه خانوم گل کاشته.مطلب هاشوازکجامیاره؟آدم روجذب می کنه.[پلک]